Algemene Voorwaarden

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Bliqvangers.

Gevestigd aan De Tuinen 1 te Goedereede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24449854.

Een opdracht betekent het verzoek van de opdrachtgever aan Bliqvangers om tegen betaling werkzaamheden uit te voeren binnen het kader van de verstrekte opdrachten voor communicatiedoeleinden.

Een offerte is een gespecificeerde begroting van de kosten voor deze werkzaamheden, de offerte is een inschatting, echter kunnen de kosten hoger uitvallen dan van te voren ingeschat. Hierdoor zullen de kosten hoger worden bij losse facturatie achteraf.

 • 1. Toepasselijkheid1.1. Deze algemene voorwaarden, hierna aangeduid als “de voorwaarden,” zijn exclusief van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Bliqvangers voor het leveren van diensten.

  1.2. Voorwaarden van de opdrachtgever, ongeacht hun aard en of ze voorkomen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn alleen van toepassing als Bliqvangers deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

  1.3. Enige vermelding van of verwijzing naar inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden door de opdrachtgever wordt niet aanvaard door Bliqvangers en maakt deze voorwaarden niet van toepassing op de huidige overeenkomst.

 • 2. Offertes2.1. Alle offertes die door Bliqvangers worden verstrekt, zijn vrijblijvend en gelden als indicatief, zowel wat betreft de vermelde prijs, levertijd als andere aspecten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een offerte. Tenzij anders overeengekomen, blijft een offerte geldig gedurende 14 dagen. Als een offerte wordt ondertekend en teruggestuurd ter bevestiging, wordt deze beschouwd als een bindende overeenkomst.
 • 3. Totstandkoming van de overeenkomst3.1. De overeenkomst wordt als gesloten beschouwd op de dag van ondertekening door Bliqvangers, de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Bliqvangers, of de dag waarop Bliqvangers daadwerkelijk de opdracht van de opdrachtgever heeft uitgevoerd.
 • 4. Wijzigingen4.1. Wijzigingen in zowel de overeenkomst als deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen, tenzij anders vermeld in artikel 6.
 • 5. Prijs5.1. De opgegeven prijzen door Bliqvangers zijn exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Bliqvangers.

  5.2. Als de offerte een ‘vaste’ prijs vermeldt, geldt dit als de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van andere bepalingen in deze voorwaarden. Als de offerte geen ‘vaste’ prijs vermeldt, wordt het door de opdrachtgever te betalen bedrag bepaald via nacalculatie, gebaseerd op de geldende uurtarieven bij Bliqvangers.

  5.3. Voor spoedopdrachten die door Bliqvangers aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Bliqvangers een extra toeslag in rekening brengen.

  5.4. Als na de datum van het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren stijgen, rechten of belastingen worden verhoogd, of er een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, zelfs als dit gebeurt door voorzienbare omstandigheden, heeft Bliqvangers het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen

  5.5. Als een gedeelte van de overeengekomen diensten reeds is uitgevoerd, blijft artikel 5.4 onverkort van toepassing op de nog uit te voeren diensten door Bliqvangers.

  5.6. Meer- of minderwerk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen, zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

 • 6. Start uitvoering overeenkomst6.1. Bij een Fixed Fee overeenkomst wordt de uitvoering van de overeenkomst pas gestart nadat een offerte of schriftelijke overeenkomst is ondertekend, teruggestuurd en ontvangen door Bliqvangers.
 • 7. Uitvoering, Levering en Termijnen7.1. De door Bliqvangers vermelde termijnen in offertes of overeengekomen termijnen tussen partijen zijn altijd bij benadering, tenzij Bliqvangers uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dat het een fatale termijn betreft, of als partijen expliciet schriftelijk een fatale termijn hebben overeengekomen.

  7.2. De termijn voor uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, maar niet eerder dan nadat Bliqvangers alle benodigde gegevens, documenten en andere zaken van de opdrachtgever heeft ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Als er een aanbetaling of vooruitbetaling is overeengekomen, begint de termijn niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Bliqvangers is ontvangen.

  7.3. Overschrijding van de termijn verplicht Bliqvangers niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of andere verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

  7.4. De start en termijn van uitvoering of levering zijn gebaseerd op de werkomstandigheden zoals die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige nakoming van de overeenkomst door derden die door Bliqvangers zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Als vertraging optreedt buiten de schuld van Bliqvangers door wijzigingen in deze werkomstandigheden en/of door niet-tijdige nakoming door ingeschakelde derden, wordt de start indien nodig uitgesteld of wordt de termijn voor uitvoering of levering verlengd.

  7.5. Bliqvangers heeft het recht om de overeenkomst in deeluitvoering na te komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of als de aard van de overeenkomst dit niet toelaat. Elke afzonderlijke deeluitvoering wordt beschouwd als een afzonderlijke uitvoering en Bliqvangers heeft het recht om hiervoor te factureren. Deeluitvoering omvat ook de levering van een deel van de bestelde zaken, indien van toepassing.

  7.6. De verzending en wijze van levering worden bepaald door Bliqvangers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als een opdrachtgever een andere verzendwijze wenst, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

 • 8. Betaling en Betalingsvoorwaarden8.1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld op de factuur, dient de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Alle uitgevoerde opdrachten, inclusief verrichte werkzaamheden door Bliqvangers, kunnen onmiddellijk worden gefactureerd.

  8.2. Bliqvangers behoudt zich het recht voor om zekerheidsstelling te eisen voor de nakoming van betalingsverplichtingen en kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de vereiste zekerheid naar tevredenheid van Bliqvangers is verstrekt.

  8.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening door de opdrachtgever te geschieden op een door Bliqvangers aangewezen bankrekening of (naar keuze van Bliqvangers) op het kantoor van Bliqvangers of een andere door Bliqvangers aangegeven locatie.

  8.4. Maandelijkse of termijnbedragen die voortvloeien uit een overeenkomst worden gefactureerd in de eerste week van elke nieuwe maand, tenzij anders is overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maandelijkse of termijnbedrag dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

  8.5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt beschouwd, evenals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het innen van de vordering. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op het incassotarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,-

  8.6. Alle kosten die Bliqvangers maakt in verband met een gerechtelijke procedure, waaronder proceskosten en andere juridische bijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de rechter in een onherroepelijk vonnis Bliqvangers als de verliezende partij in de kosten veroordeelt.

  8.7. In geval van een situatie zoals beschreven in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Bliqvangers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  8.8. Onder de opdrachtgever wordt hier ook verstaan enige moeder-, dochter- en/of zustervennootschap die behoort tot het concern van de opdrachtgever, evenals elke andere onderneming waarmee de opdrachtgever op enigerlei wijze verbonden is, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

  8.9. Betalingen door de opdrachtgever strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande facturen, zelfs als de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 • 9. Aansprakelijkheid9.1. De opdrachtgever dient alle geleverde zaken van Bliqvangers, inclusief maar niet beperkt tot proeven, concepten en drukwerk, zorgvuldig te controleren op fouten en gebreken. Eventuele gebreken dienen schriftelijk aan Bliqvangers te worden gemeld binnen 10 dagen na levering, of zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

  9.2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bliqvangers is elke aansprakelijkheid, inclusief bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

  9.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Bliqvangers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte zaken.

  9.4. Indien de rechter bepaalt dat Bliqvangers geen beroep kan doen op de eerder genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, is de aansprakelijkheid van Bliqvangers te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, exclusief omzetbelasting. Dit is echter behoudens het geval waarin de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Bliqvangers een ruimere aansprakelijkheid mogelijk maakt.

  9.5. De opdrachtgever is verplicht om Bliqvangers te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Bliqvangers is uitgesloten overeenkomstig deze voorwaarden. Dit omvat ook aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

  9.6. Bliqvangers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden die beschermd is door auteursrechten. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gebruikte content.

 • 10. Overmacht, opschorting en ontbinding10.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van Bliqvangers en nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand, en andere ernstige verstoringen in het bedrijfsvoering van Bliqvangers of van derden die door Bliqvangers zijn ingeschakeld, ook als deze omstandigheden al te voorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

  10.2. Als Bliqvangers verhinderd is om de overeenkomst uit te voeren vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht), heeft Bliqvangers het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal zes maanden op te schorten, ofwel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

  10.3. Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, of als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Bliqvangers te voldoen, of in geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stopzetting, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de opdrachtgever, inclusief de overdracht van een aanzienlijk deel van zijn vorderingen, of als er beslag wordt gelegd op het vermogen van de opdrachtgever en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven, heeft Bliqvangers het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal zes maanden op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Dit gebeurt zonder enige verplichting tot schadevergoeding en laat de overige rechten van Bliqvangers onverlet.

 • 11. Intellectuele Eigendom11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zaken en diensten geleverd door Bliqvangers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties, enz., blijven eigendom van Bliqvangers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  11.2. De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Bliqvangers de geleverde zaken of diensten, of enig deel daarvan, niet openbaar maken, verveelvoudigen, of aan derden enige rechten daarop verlenen, zoals via licentie of anderszins, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  11.3. De opdrachtgever staat garant voor het ongehinderde gebruik van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen door Bliqvangers. De opdrachtgever vrijwaart Bliqvangers zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaken, inclusief maar niet beperkt tot claims op het gebied van mededingingsrecht en industriële en intellectuele eigendomsrechten. Bliqvangers is niet verplicht om de zaken die door de opdrachtgever zijn verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst te bewaren.

  11.4. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Bliqvangers geleverde zaak of dienst kan alleen worden aangebracht met de schriftelijke toestemming van Bliqvangers. De intellectuele eigendomsrechten op dergelijke wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Bliqvangers, zonder dat Bliqvangers hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien nodig verbindt de opdrachtgever zich ertoe deze rechten over te dragen aan Bliqvangers na ontvangst van een verzoek hiertoe van Bliqvangers.

  11.5. Als een door Bliqvangers uitgebrachte offerte niet leidt tot een overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle bijbehorende documenten binnen acht dagen aan Bliqvangers te retourneren. Als de opdrachtgever hier niet aan voldoet, behoudt Bliqvangers zich het recht voor om alle gemaakte kosten in rekening te brengen, of volledige schadevergoeding te vorderen.

 • 12. Annulering12.1. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij verplicht de door Bliqvangers reeds gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast is hij als schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Bliqvangers om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 • 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter13.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Bliqvangers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  13.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met offertes van Bliqvangers en/of overeenkomsten met Bliqvangers worden in eerste instantie uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Bliqvangers gevestigd is.

  13.3. Het in lid 2 genoemde is uitsluitend ten gunste van Bliqvangers. Bliqvangers behoudt zich dus te allen tijde het recht voor om zich te wenden tot de bevoegde rechter die, los van hetgeen is vermeld in lid 2, bevoegd is.

 • 14. Eigendomsvoorbehoud14.1. Bliqvangers behoudt de eigendom van alle geleverde zaken aan de opdrachtgever totdat de volledige koopprijs voor deze zaken is voldaan.

  14.2. Als Bliqvangers in het kader van de overeenkomst werkzaamheden uitvoert die door de opdrachtgever moeten worden vergoed, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Bliqvangers volledig heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor eventuele vorderingen die Bliqvangers tegen de opdrachtgever verkrijgt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever.

  14.3. De ontwerpbestanden die bewerkbaar zijn door Bliqvangers blijven te allen tijde eigendom van Bliqvangers, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

  14.4. De opdrachtgever moet de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid bewaren en duidelijk als eigendom van Bliqvangers identificeren. De opdrachtgever moet de zaken verzekeren tegen brand-, explosie- en waterschade, evenals diefstal gedurende de duur van het eigendomsvoorbehoud, en op verzoek de verzekeringspolissen aan Bliqvangers tonen. Alle aanspraken van de opdrachtgever tegenover de verzekeraars van de zaken op basis van deze verzekeringen worden stilzwijgend aan Bliqvangers verpand ter versterking van de vorderingen van Bliqvangers tegen de opdrachtgever.

  14.5. Als de situatie zoals beschreven in artikel 12.3 zich voordoet, heeft Bliqvangers het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, inclusief eventuele demontage. De opdrachtgever moet Bliqvangers hierbij alle benodigde medewerking verlenen.

  14.6. Na teruggave van de zaken zoals vermeld in het vorige lid, wordt de opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken. Deze marktwaarde kan in geen geval hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de kosten die gepaard gaan met de teruggave.

 • 15. Privacy en gegevens verklaring15.1. Indien dit essentieel is voor het nakomen van de overeenkomst, dient de klant Bliqvangers schriftelijk te informeren over de manier waarop hij voldoet aan zijn verplichtingen volgens de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming.

  15.2. Bliqvangers is gevrijwaard van claims van individuen wiens persoonsgegevens zijn geregistreerd of verwerkt in het kader van persoonsregistratie die wordt beheerd door de klant of waarvoor de klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is. Dit geldt, tenzij de klant kan aantonen dat de feiten die aan de claim ten grondslag liggen Bliqvangers kunnen worden toegerekend.

  15.3. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die worden verwerkt met behulp van de diensten van Bliqvangers. De klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart Bliqvangers tegen alle claims van derden, ongeacht de aard daarvan, die verband houden met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Bliqvangers heeft een privacyverklaring en cookiebeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe Bliqvangers omgaat met privacy. Wij verwijzen u naar: www.bliqvangers.nl/privacybeleid/

 • 16. Overeenkomsten met vaste vergoeding (Fixed Fee)16.1. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met wederzijds goedvinden dat schriftelijk wordt vastgelegd, of door opzegging met een opzegtermijn van 1 maand. Als er geen opzegging plaatsvindt binnen de bovengenoemde termijn, wordt de samenwerking stilzwijgend verlengd, waarbij dezelfde opzegtermijnen gelden.

  16.2. Bliqvangers hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

  16.3. Bliqvangers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de commerciële resultaten van de opdrachtgever.

  16.4. De opdrachtgever moet tijdens de samenwerkingsperiode verzoeken indienen door een duidelijke briefing te verstrekken via het Bliqvangers briefingformulier.

  16.5. De opdrachtgever heeft ermee ingestemd dat hij in een abonnementsvorm zit waarbij hij zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van het overeengekomen aantal uren per maand. Als de opdrachtgever de overeengekomen uren niet volledig benut, kan Bliqvangers hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

  16.6. Restitutie van niet gebruikte uren aan het einde van de samenwerking is niet mogelijk.

  16.7. Bliqvangers behoudt zich het recht voor om de tarieven op de prijslijst aan te passen. We zullen onze opdrachtgevers hierover tijdig informeren.

 • 17. Toegang tot werkbestanden17.1. Bij Bliqvangers ontvangen we vaak verzoeken van onze opdrachtgevers om toegang te krijgen tot de werkbestanden, open bestanden ofwel de bronbestanden, die worden gebruikt om onze eindproducten te creëren. Hoewel we begrijpen dat deze vraag vaak wordt gesteld, moeten we duidelijk maken dat we hier niet kosteloos aan kunnen voldoen.

  17.2. Bij het opvragen of verstrekken van bestanden gelden, net als bij fysieke producten, bepaalde regels en voorschriften. Het recht op intellectueel eigendom speelt hierbij een cruciale rol, en deze regels zijn van toepassing in Nederland om creatief werk en de makers ervan te beschermen. Volgens deze regels heeft de opdrachtgever geen automatisch recht op de bronbestanden, maar wel op de bestanden die het eindproduct vormen.

  17.3. Dankzij de auteurswet kunnen wij bij Bliqvangers verantwoordelijkheid nemen voor onze producten, omdat ze niet zomaar kunnen worden gewijzigd of misbruikt. Hierdoor kunnen we niet alleen ons eigen imago beschermen, maar nog belangrijker, dat van onze opdrachtgevers. Dit is een verplichting die we als reclamebureau serieus nemen.

  17.4. De kosten voor het verkrijgen van toegang tot de bronbestanden variëren afhankelijk van de oorspronkelijke prijs van de opdracht en het beoogde gebruik van de bronbestanden. Het verstrekken van de bronbestanden brengt aanzienlijk hogere kosten met zich mee dan het aanpassen van het oorspronkelijke ontwerp door ons. We doen ons best om al ons werk en onze uitingen zorgvuldig te archiveren. Als je vragen hebt over ons uitgevoerde werk en uitingen, neem dan gerust contact met ons op voor overleg. We vinden altijd een passende oplossing.

 • 18. Overdracht18.1. De overeenkomst en/of de rechten en plichten uit de overeenkomst, kunnen niet zonder de voorafgaande toestemming van Bliqvangers aan een derde worden overgedragen. Bliqvangers kan aan het verlenen van de toestemming voorwaarden verbinden.
 • 19. Geheimhouding19.1. Beide partijen hebben de verplichting om alle vertrouwelijke informatie, verkregen van elkaar of uit andere bronnen in het kader van hun overeenkomst, geheim te houden. Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk wanneer deze door de andere partij is meegedeeld, of wanneer de aard van de informatie dit vereist. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor deze is verstrekt.
 • 20. Hosting / Domein onderhoudscontract20.1. De hosting of het domein wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. Een opzegging van de hosting of het domein moet uiterlijk één maand voor vervaldatum bij ons binnen zijn. De datum waarop het contract vervalt vind je op de factuur van het onderhoudscontract.

Let's Work Together+++